Progrese în procesul de negociere a contractului colectiv de muncă

Progrese în procesul de negociere a contractului colectiv de muncă


Negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Filarmonicii de Stat Sibiu continuă, iar evoluția acestui proces este una favorabilă. 

Reprezentanții Filarmonicii au căzut de comun acord cu liderii Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu (SAIFS) asupra faptului că vor încerca să semneze contractul colectiv de muncă până în data de 10 decembrie 2023.

În acest scop, au avut loc două întâlniri de lucru în zilele de miercuri, 15 noiembrie 2023, și vineri, 17 noiembrie 2023. La discuții au participat managerul Filarmonicii Sibiu, directorul tehnic și consilierul juridic, respectiv liderii SAIFS și reprezentanți ai Blocului Național Sindical și Federației Naționale a Lucrătorilor. Următoarea întâlnire va avea loc vineri, 24 noiembrie 2023.

Există deja o serie de puncte importante din document asupra cărora s-a căzut de acord și pe care, pentru a respecta dreptul opiniei publice la informare corectă, vi le comunicăm:

·         “Pe toată perioada negocierii CCMI sau a actului adițional la CCM angajatorul se obligă să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor, iar organizația sindicală se obligă sa nu declanşeze conflicte colective de muncă.

·         Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează conform regulilor de drept comun, iar dacă şi după aceasta există îndoială, se interpretează în interesul cel mai favorabil salariaţilor, CU RESPECTAREA legislației, reglementări, acte normative în vigoare.

·         În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul CCMI intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract sau vor face obiectul unui act adițional, după caz.

·         Părțile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze și să nu susțină proiecte de reglementări a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din acesta, să nu susțină și să nu promoveze clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă la nivel superior (național, sector de negociere colectivă, grup de unități) sau prin legislație.

·         Concursul de angajare se organizează de către angajator cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului contract.

·         Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin decizia managerului până cel târziu la data publicării anunțului. Persoanele nominalizate în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, cu excepția secretariatului, trebuie să fie persoane cu pregătire și experiență profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul. La solicitarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentantului salariaţilor, după caz, adresată instituţiei, un membru al comisiei de concurs este reprezentantul salariaţilor sau salariatul desemnat de organizaţia sindicală. Solicitarea reprezentantului salariaţilor sau a organizaţiei sindicale se face până cel târziu la data publicării anunțului. şi trebuie să fie însoţită de documente justificative care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislația în vigoare.

·         Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură de către o persoană din cadrul compartimentului resurse umane, aceasta neavând calitatea de membru al comisiei. Secretarul comisiei de concurs este și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor fiind numit prin decizia prevăzută la alin. (4).

·         În ceea ce privește formarea profesională se va ţine seama, cel puţin, de următoarele: 

a)      identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare și a sumelor necesare;

b)      angajatorul elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, cu respectarea legii 367/2022. Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.

c)      cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către instituție.

d)      sindicatul reprezentativ va participa, prin reprezentant împuternicit prin decizie a președintelui organizației la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul instituției organizat de către instituție; 

e)      în cazul în care instituția urmează să-şi schimbe, parţial sau total, profilul de activitate, aceasta va informa şi va consulta sindicatul reprezentativ cu 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară; 

f)       în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea angajatorului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului; 

g)      salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă, în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor; 

h)      excepţii la litera g) sunt situaţiile în care CIM încetează din motive neimputabile salariatului.

·         Pentru personalul Filarmonicii de Stat Sibiu, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată sau pe durata determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producţie artistică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului contract colectiv de muncă.

·         Sporurile ce se acordă, în condiţiile legii, sunt următoarele: 

a)      spor pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase, vătămătoare sau altele asemenea: până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat. Sporul se acordă și pentru orele suplimentare efectuate, conform legislației în vigoare;

b)      spor pentru orele lucrate peste programul normal de lucru, în condițiile legii, în cuantum de 75 % din salariul de bază, conform legislației în vigoare, acordarea sporului se face cu respectarea legislației in vigoare, doar dacă este imposibilă compensarea cu timp liber corespunzător;

c)      spor pentru orele lucrate în zilele de repaos săptămânal în cuantum de 100% din salariul de bază, acordarea sporului se face cu respectarea legislației in vigoare, doar dacă este imposibilă compensarea cu timp liber corespunzător; 

d)      spor pentru orele lucrate în zile de sărbătoare legală în cuantum de 100% din salariul de bază, acordarea sporului se face cu respectarea legislației in vigoare, doar dacă este imposibilă compensarea cu timp liber corespunzător;

e)      spor pentru lucrul în timpul nopţii, în cuantum de 25% din salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat.

·         Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

·         Orele de începere şi terminare a programului pentru personalul artistic și tehnic, precum şi pauzele necesare, vor fi stabilite conform Anexei nr. 4.

·         Programul de activitate se va face cunoscut salariaţilor cu minim 14 zile înainte de aplicare, prin afișare la sediul instituției, specificând distribuția programelor, prin comunicarea materialelor de orchestră în timp util. În cazuri excepționale, temeinic justificate sau la solicitarea ordonatorului de credite, programul poate fi anunțat cu 24 de ore înainte.”

Alte sugestii

Concursul - Festival "Carl Filtsch" și-a desemnat câștigătorii
Copiii au devenit ținte în atacul sindicatului împotriva Filarmonicii Sibiu!
Concursul-Festival Carl Filtsch 2024: Juriul a ales finaliștii
Cei mai buni tineri pianiști din lume se întrec pe scena Filarmonicii din Sibiu
Concert simfonic dedicat Zilei Americii