PROCES VERBAL încheiat azi 04.07.2023

PROCES VERBAL încheiat azi 04.07.2023


Nr.353/04.07.2023

PROCES VERBAL
Încheiat azi 04.07.2023
 
În conformitate cu H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs numită prin Decizia Directorului Filarmonicii de Stat Sibiu nr.75/20.06.2023 a procedat la încheierea prezentului proces verbal.
După expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs, respectiv data de 03.07.2023 ora 15:00, membrii comisiei de concurs împreună cu secretariatul acesteia, întruniți astăzi 04.07.2023, au constatat faptul că nu a fost depus niciun dosar pentru concursul de angajare, pentru postul de consilier juridic din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu.
 
Afișat astăzi 04.07.2023 ora 16:00 la Filarmonica de Stat Sibiu. 
 
 
COMISIA DE CONCURS

Documentul semnat în original se găsește la sediul Filarmonicii de Stat Sibiu

Datele cuprinse în prezentul document vor fi tratate și administrate în condiții de siguranță și numai în scopurile prevăzute de lege conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor.
 


Alte sugestii

Raport cu privire la modalitatea de utilizare în exercițiul financiar 2023 a sumelor corespunzătoare cotei de 2% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat pentru finanțarea Filarmonicii de Stat Sibiu pe anul 2023
Lista funcțiilor personalului contractual de la Filarmonica de Stat Sibiu la data de 29.03.2024
Raport anual 2023 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual
Decizia Managerului Filarmonicii de Stat Sibiu nr. 116/28.02.2024.
Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști