Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de CONSILIER JURIDIC Grad IA – Compartiment Administrativ, perioadă nedeterminată

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de CONSILIER JURIDIC Grad IA – Compartiment Administrativ, perioadă nedeterminată


Nr. 298 /09.06.2023
 
Filarmonica de Stat Sibiu cu sediul în localitatea Sibiu, strada Cetății, număr 3-5, județ Sibiu, organizează
 
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant
de CONSILIER JURIDIC Grad IA – Compartiment Administrativ, perioadă nedeterminată
 
Concursul va avea loc în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 în data de 07.07.2023-proba scrisă, începând cu ora 10.00 şi în data de 12.07.2023 - proba de interviu, începând cu ora 10.00.
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face până la data de 30.06.2023, ora 15.00 la sediul instituţiei din Sibiu, strada Cetăţii, nr. 3-5.

Condiții specifice:
a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență – științe juridice;
b) vechime în specialitatea studiilor (științe juridice) – minim 6 ani și 6 luni;
 
Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Conținutul dosarului de concurs:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor  specializări, copiile  documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea  în  muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă  incompatibil cu funcţia  pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
                
Calendarul de desfășurare a concursului:
 | - data limită de depunere a dosarului de concurs                                                            | 03.07.2023 | ora 15.00
| - selecţia dosarelor de concurs                                                                                        | 04.07.2023 | ora 10.00
 | - afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor de concurs                                         | 04.07.2023 | ora 16.00
 | - depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor – termen limita                           | 05.07.2023 | ora 9.00
 | - afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor(dacă este cazul)           | 06.07.2023 | ora 12.00
 | - desfăşurarea probei scrise | 07.07.2023 | ora 10.00
| - afișarea rezultatelor                                                                                                      | 07.07.2023 | ora 13.00
| - depunerea contestațiilor în urma probei  scrise – termen limită                             | 10.07.2023 | ora 9.00
| - afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor (dacă este cazul) | 11.07.2023 | ora 12.00
| - interviul                                                                                                                        | 12.07.2023 | ora 10.00
| - afișarea rezultatelor                                                                                                      | 12.07.2023 | ora 15.00
| - depunerea contestațiilor în urma interviului – termen limită                                       | 13.07.2023 | ora 9.00
| - afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor (dacă este cazul) | 13.07.2023 | ora 11.00
| - afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor (dacă este cazul)           | 14.07.2023 | ora 13.00
 
MANAGER, 
Cristian Călin Lupeș


 
BIBLIOGRAFIE
la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier juridic, gradul IA

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
- Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.
- O.U.G 189/2008 privind managementl instituțiilor de cultură
- O.U.G. 34/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare
-Legea  367/2022 dialogul social
 
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Alte sugestii

PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional II pentru consultant artistic, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist trompetă, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist flaut, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de artist instrumentist
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de consultant artistic