Anunț angajare economist - 11.02.2021


.
Nr.61 /11.02.2021 

Anunţ afişat 11.02.2021 Filarmonica de Stat Sibiu cu sediul în localitatea Sibiu, strada Cetății, număr 3-5, județ Sibiu, organizează 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE ECONOMIST- GRADUL IA, PERIOADĂ NEDETERMINATA- COMPARTIMENT - SALARIZARE
Concursul va avea loc în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 în data de 10.03.2021-proba scrisă, ora 10:00 şi în data 

de 16.03.2021- proba de interviu ora 10:00.
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face până la data de 03.03.2021, ora 15:00. la sediul instituţiei din Sibiu, strada Cetăţii, nr. 3-5. 

Conditii specifice:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în științe economice;
 - vechime minimă în specialitate (știițe economice) pentru postul de economist, gradul IA – 7 ani. 

Conditii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România;
 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate 

de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 

concurs;
 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, 

de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Continutul dosarului de concurs: 

 • -  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

 • -  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
   documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   - copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

 • şi/sau în specialitatea studiilor;
   - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
   - curriculum vitae; 

 • Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
   Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
 1. Calendarul de desfasurare al concursului:

 | - data limita de depunere a dosarului de concurs  | 03.03.2021  | ora 15.00
 | - selecţia dosarelor de concurs  | 04.03.2021  | ora 15.00
 | - afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor de concurs  | 05.03.2021  | ora 15.00
 | - depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor – termen limita  | 08.03.2021  | ora 15.00
 | - afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor(dacă este cazul)  | 09.03.2021  | ora 15.00
 | - desfăşurarea probei scrise  | 10.03.2021  | ora 10.00
 | - afisarea rezultatelor  | 11.03.2021  | ora 15.00
 | - depunerea contestatiilor în urma probei scrise – termen limita  | 12.03.2021  | ora 15.00
 | - afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor(dacă este cazul)  | 15.03.2021  | ora 15.00
 | - interviul  | 16.03.2021  | ora 10.00
 | - afisarea rezultatelor  | 17.03.2021  | ora 15.00 
 | - depunerea contestatiilor în urma interviului – termen limita  | 18.03.2021  | ora 15.00
 | - afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor(dacă este cazul)  | 19.03.2021  | ora 15.00

MANAGER, Cristian Călin Lupeș 

Bibliografie

TEMATICA
pentru concursul de ocupare a postului vacant de economist IA
 

1. Salarizarea personalului in sistemul bugetar
2. Calculul drepturilor salariale
3. Angajarea personalului in sistemul bugtar
4. Cercetarea disciplinara
5. Plata concediilor de odihna, a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
6. Declaratia fiscala unica 112
7. Declaratia L153

BIBLIOGRAFIE
la concursul organizat in vederea ocuparii postului contractual vacant de economist, gradul IA
 
Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Hotărâre nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Hotărâre nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 
Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ordonanţă de urgenţă nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative şi prorogarea unor termene
Ordonanţă de urgenţă nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor              
Hotărâre nr. 250 din 8 mai 1992 (republicată) privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
Ordonanţă de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile publice de cultură şi de impresariat artistic
 
 
Actele normative mai sus mentionate vor fi actualizate in functie de toate modificarile intervenite pana la data organizarii concursului.

Rezultat selectie dosare

Rezultat selectie dosare, afișat azi 5 martie 2021.
rezultat selectie dosare.jpeg 281 KB

Rezultat probă scrisă

rezultat probă scrisa.jpg 783 KB

Rezultat contestatie Ganea Delia Elena

Rezultat probă interviu

proces verbal proba interviu - concurs economist-page-001 (1).jpg 577 KB

Rezultat final concurs

raport final al concursului - Economist (1)-page-001.jpg 681 KB

Alte sugestii

Anunt concurs promovare grad. Iulie 2021